ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 14 คน
 เดือนนี้ 2,026 คน
 ทั้งหมด 71,213 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
หมดวาระ
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
11 ต.ค. 2559
30 พ.ค. 2557
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3 มิ.ย. 2562
2 มิ.ย. 2566
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
1 เม.ย. 2562
31 มี.ค. 2566
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย (2)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3 ต.ค. 2558
2 ต.ค. 2562
ดร.ไพทูล แก้วหอม (2)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 เม.ย. 2559
1 เม.ย. 2563
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
24 ต.ค. 2559
23 ต.ค. 2563
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1 ต.ค. 2561
30 ก.ย 2565
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (2)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2563
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1 ส.ค. 2562
31 ก.ค. 2566
รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร (2)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
24 ต.ค. 2559
23 ต.ค. 2563
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
9 ม.ค. 2560
8 ม.ค. 2564
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (2)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 2561
6 เม.ย. 2565
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
16 มี.ค.2561
15 มี.ค.2565
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2563
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
22 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2563
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ก.ย. 2560
31 ส.ค. 2564
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ก.ย. 2561
22 ก.ย. 2565
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5 ต.ค. 2561
4  ต.ค. 2565
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
23 ก.ย. 2561
22 ก.ย.2565
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
9 ม.ค. 2560
8 ม.ค. 2564
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
19 ก.พ. 2561
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
12 พ.ย. 2561
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
8 ก.พ.2561
7 ก.พ. 2565
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากม
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
5 ต.ค. 2561
4 ต.ค. 2565
รศ.ดร.เภสัชกรหญิงมยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3 มิ.ย. 2561
8 ต.ค. 2563
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
1 ก.พ. 2561
31 ม.ค. 2565
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
1 ส.ค. 2562
31 ก.ค. 2566
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
9 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2564
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (2)
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
16 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2565
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1 ต.ค. 2560
30 ก.ย. 2564
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
24 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ (2)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
1 มิ.ย. 2559
31 พ.ค. 2563
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ (2)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
30  พ.ย. 2558
29  พ.ย. 2562
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
1 เม.ย. 2562
ผศ.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม
8 ส.ค.. 2562

    อยู่ระหว่างการสรรหาฯ
    รักษาการแทน