หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 4 คน
 วันนี้ คน
 เดือนนี้ 81493 คน
 ทั้งหมด 1991529 คน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 0-3810-2222 ต่อ 2176-2177
โทรสาร 0-3810-2177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3810-2222 ต่อ 2177 โทรสาร 0-3810-2177
 Untitled Document


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
หมดวาระ
รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
11 ต.ค. 2559
30 พ.ค. 2557
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
24 ต.ค. 2559
23 ต.ค. 2563
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย (2)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3 ต.ค. 2558
2 ต.ค. 2562
ดร.ไพทูล แก้วหอม (2)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 เม.ย. 2559
1 เม.ย. 2563
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
24 ต.ค. 2559
23 ต.ค. 2563
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1 ก.ย. 2557
31 ส.ค. 2561
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (2)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2563
ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด (2)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1 ก.ค. 2558
30 มิ.ย. 2562
รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร (2)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
24 ต.ค. 2559
23 ต.ค. 2563
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
9 ม.ค. 2560
8 ม.ค. 2564
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 2557
6 เม.ย. 2561
นายเสถียร ปุรณะวิทย์
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 พ.ย.2560
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2563
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
22 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2563
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ก.ย. 2560
31 ส.ค. 2564
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา (2)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ก.ย. 2557
22 ก.ย. 2561
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ (2)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 2558
4  ต.ค. 2561
รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
23 ก.ย. 2557
22 ก.ย.2561
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
9 ม.ค. 2560
8 ม.ค. 2564
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
1 ธ.ค. 2560
ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
1 เม.ย. 2560
31 มี.ค. 2564
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช (2)
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
8 ก.พ.2557
7 ก.พ. 2561
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี (2)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
1 ต.ค. 2557
30 ก.ย. 2561
รศ.ดร.เภสัชกรเอกรินทร์ สายฟ้า
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
1ต.ค. 2559
2 มิ.ย. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ (2)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
1 ก.พ. 2557
31 ม.ค. 2561
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม (2)
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
17 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2562
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
9 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2564
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (2)
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
16 ม.ค. 2557
15 ม.ค. 2561
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1 ต.ค. 2560
30 ก.ย. 2564
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
24 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ (2)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
1 มิ.ย. 2559
31 พ.ค. 2563
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ (2)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
30  พ.ย. 2558
29  พ.ย. 2562
ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
2 เม.ย. 2559
1 เม.ย. 2563
ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม
18 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2562

    อยู่ระหว่างการสรรหาฯ
    รักษาการแทน