ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 3 คน
 วันนี้ 109 คน
 เดือนนี้ 2,675 คน
 ทั้งหมด 123,456 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 DataIndex.php 
รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๓


รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓


รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓


ข่าวการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
-(ไฟล์ Word) -

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร

แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบดี

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คู่มือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินตนเอง (แบบ มบ.๑) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนงาน (แบบ มบ.๒) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการสรรหา (แบบ มบ.๓) [Word]


แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบ มบ.๔) [Word]

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานการประเมินตนเอง (แบบ มบ.๑) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนงาน (แบบ มบ.๒) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการสรรหา (แบบ มบ.๓) [Word]


แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบ มบ.๔) [Word]

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓


แบบฟอร์ม สห.มบ.๑ [Word] [PDF]

แบบฟอร์ม สห.มบ.๒
[Word] [PDF]

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕
คณะโลจิสติกส์
         ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะฯ (๒๓ พ.ย. ๖๓)
          - รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
          -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน

          ประชาคมของคณะฯ และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๕ พ.ย. ๖๓)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะโลจิสติกส์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะโลจิสติกส์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส

คณะสาธารณสุขศาสตร์
         ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะฯ (๒๓ พ.ย. ๖๓)
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
          -
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

          ประชาคมของคณะฯ และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๕ พ.ย. ๖๓)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
          ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ (๓ พ.ย. ๖๓)
          - เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก

          ประชาคมของคณะเภสัชศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๒ ต.ค. ๖๓)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๖๖/๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (คำสั่ง)
๒๘ ธ.ค. ๖๓
๐๙:๐๐ น.
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (คำสั่ง)
๒๘ ธ.ค. ๖๓
๑๓:๓๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (คำสั่ง)
๑๐ มี.ค. ๖๓
๐๙:๐๐ น.


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"