ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 48 คน
 เดือนนี้ 792 คน
 ทั้งหมด 109,198 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 DataIndex.php 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฎิทินการเสนอรายชื่อ และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเสนอชื่อและประวัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖
   
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕
 
รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓

คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
-(ไฟล์ Word) -

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร

แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบดี

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะเทคโนโลยีทางทะเล (๓ ส.ค. ๖๓)
          - ดร.สราวุธ ศิริวงศ

          ประชาคมของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๖ ก.ค. ๖๓)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีทางทะเลปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (๒๙ ก.ค. ๖๓)
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย

          ประชาคมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๘ ก.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร

คณะเภสัชศาสตร์
           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ (๒๐ ก.ค. ๖๓)
          - เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์

          ประชาคมของคณะเภสัชศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (๑๗ ก.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑ ก.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๖๖/๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (๒๐ ก.ค. ๖๓)
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  บัวหล้า
          - รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสว
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร


          ประชาคมของสำนักบริการวิชาการและผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำนำหน้านามของรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๗ ก.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑ ก.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร


ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๒๑ ก.ย. ๖๓
๐๙:๐๐ น.
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๒๕ ก.ย. ๖๓
๐๙:๐๐ น.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๑๙ ต.ค. ๖๓
๐๙:๐๐ น.
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิตศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๑๙ ต.ค. ๖๓
๑๓:๓๐ น.
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (คำสั่งฯ)
๒๐ ต.ค. ๖๓
๑๔:๐๐ น.
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (คำสั่ง)
๒๖ ต.ค. ๖๓
๑๓:๐๐ น.
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (คำสั่ง)
๒๙ ต.ค. ๖๓
๐๙:๐๐ น.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คำสั่ง)
๒๐ พ.ย. ๖๓
๐๙:๐๐ น.


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"