รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 257 คน
 เดือนนี้ 2,135 คน
 ทั้งหมด 376,544 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 DataIndex.php 

VDO แถลงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง โครงสร้างการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบูรพา

การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
 
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผูสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
- แบบประวัติส่าวนตัวและผลงานของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลับูรพา


รายงานการประชุม สภาฯ (ฉบับย่อ)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 
แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร
แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบดี
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
   

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
- แถลงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567


     
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖
     
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๗
     
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖
     
แบบเสนอชื่อ สห มบ.1
     
แบบเสนอชื่อ สห มบ.2
     
แบบเอกสารเสนอวิสัยทัศน์
     

 
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๓)
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  คู่มือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
   แบบ มบ.๒-๖๖ Word
   แบบ มบ.๓-๖๖ Word
   แบบ มบ.๔-๖๖


ต้อนรับณะศึกษาดูงาน
 
 
นายกและกรรมการสภาฯ เป็นวิทยากร
สำนักงานสภาฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน


 

- เรื่อง การขออนุมัติในหลักการ และการขออนุมัติเบิกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม by:นายเมธิน ศรีสวัสดิ์ (20 ก.ค.)


ประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ.2565)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ตุลาคม -2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานการประเมินตนเองเพื่อการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ ปอ.1)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) (แบบ ปอ.2)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) (แบบ ปอ.3)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) (แบบ ปอ.4)

แบบรายงานความคืบหน้าหรือความสำเร็จในการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (แบบ ปอ.5)

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา............ (แบบ ปอ.6)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลับบูรพา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมวิทยาเขตจันทบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


แบบรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี (แบบ ปอ.๑) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ ปอ.๒) [Word]

แบบรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (แบบ ปอ.๓) [Word]


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓


หากต้องการเล่มคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2564
สามารถขอรับได้ที่สำนักงานสภาฯ (เอกสารมีจำนวนจำกัด)


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"