ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 61 คน
 เดือนนี้ 283 คน
 ทั้งหมด 100,330 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 DataIndex.php 

 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔
     
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
   
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
   

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภาฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฎ
รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
- (ไฟล์ Word)
-

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพาคณะเภสัชศาสตร์
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๖๖/๒๕๖๑ เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕ พ.ค. ๖๓)


           - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง วันแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (๗ พ.ค. ๖๓)

           -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (๗ เม.ย. ๖๓)

           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารสำนักบริการวิชาการ (๗ เม.ย. ๖๓)
          - รองศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
          - นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง

          ประชาคมของสำนักบริการวิชาการและผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

       
 
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๒๐ มี.ค. ๖๓)


        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

           -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง วันแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (๘ พ.ค. ๖๓)


           - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (๓ เม.ย. ๖๓)

           ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (๑๖ มี.ค. ๖๓)
          - ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์
          - ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช

          ประชาคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๒๑ ก.พ. ๖๓)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๙ เม.ย. ๖๓
๑๐:๐๐ น.
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (คำสั่งฯ)
๒๒ เม.ย. ๖๓
๐๙:๓๐ น.
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๒๙ เม.ย. ๖๓
๐๙:๓๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (คำสั่ง)
๒๘ พ.ค. ๖๓
๐๙:๓๐ น.
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (คำสั่ง)
๘ มิ.ย. ๖๓
๑๓:๓๐ น.


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"