รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาปี64-65
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 37 คน
 เดือนนี้ 763 คน
 ทั้งหมด 319,501 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 DataIndex.php 


รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

• ภารกิจนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

• แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
-(ไฟล์ Word) -

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร

แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบดี

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
  - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฯ
   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  เผยแพร่ข้อมูลประวัติและผลงานของผู้สมัคร สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร ได้ที่ council@go.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. - 8 ก.ย. 66
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกวิเชียร ตันศิริคงคล
  - รองศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
   
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีฯ
   
  - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีฯ
   
สถาบันภาษา
  เผยแพร่ข้อมูลประวัติและผลงานของผู้สมัคร สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร ได้ที่ council@go.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 4 ก.ย. 66
  -  นางศุภฤท้ย อิฐงาม
   
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  -  ขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพ
   
  - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของผู้อำนวยการสถาบันภาษา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดผู้อำนวยการสถาบันภาษา ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
   
  - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฯ
   
วิทยาลัยนานาชาติ
  เผยแพร่ข้อมูลประวัติและผลงานของผู้สมัคร สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร ได้ที่ council@go.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ส.ค. 66
  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม
   
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครฯลฯ
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖ เรื่อง แปลี่ยนแปลงกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ฯลฯ
   
  -  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๒/๒๕๖๖ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลยนานาชาติ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
   
  - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีฯ
   
  - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ
   


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
-  แบบฟอร์ม ๑ แบบเสนอชื่อและประวัติส่วนตัวประธานกรรมการส่งเสริมฯ
-  แบบฟอร์ม ๒ แบบเสนอชื่อและประวัติส่วนตัวกรรมการส่งเสริมฯ
ต้อนรับณะศึกษาดูงาน
 
 
นายกและกรรมการสภาฯ เป็นวิทยากร
สำนักงานสภาฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน


ประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ.2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(1ตุลาคม -2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานการประเมินตนเองเพื่อการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ ปอ.1)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
(แบบ ปอ.2)


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) (แบบ ปอ.3)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) (แบบ ปอ.4)
แบบรายงานความคืบหน้าหรือความสำเร็จในการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (แบบ ปอ.5)

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา............ (แบบ ปอ.6)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕


นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมวิทยาเขตจันทบุรี


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


แบบรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี (แบบ ปอ.๑) [Word]

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ ปอ.๒) [Word]

แบบรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (แบบ ปอ.๓) [Word]


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓


หากต้องการเล่มคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2564
สามารถขอรับได้ที่สำนักงานสภาฯ (เอกสารมีจำนวนจำกัด)
สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"