รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 255 คน
 เดือนนี้ 2,133 คน
 ทั้งหมด 376,542 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


Untitled Document

          1. ทำหน้าที่และรับผิดชอบบริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและรับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยวแต่งตั้ง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Performance and Management Audit) ของมหาวิทยาลัย และติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้า

          2. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

          3. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

 

          มุ่งสู่ส่วนงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา

 

          สนับสนุนภารกิจสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ

 

          ค่านิยม B-U-R-A-P-H-A
          B = Benevolence – สำนึกดี
          U = Unity – มีใจเป็นหนึ่ง
          R = Responsibility – ตระหนักถึงสังคม
          A = Action – ทำตนใฝ่เรียนรู้
          P = Participation – อยู่อย่างมีส่วนร่วม
          H = Happiness – ครบถ้วนความสุข
          A = Agility – พร้อมปรับทุกสถานการณ์

          ONE
          (O = Oneness คือ ความเป็นหนึ่งเดียว
           N = Network คือ สร้างเครือข่าย
           E = Engagement คือ ความผูกพัน)

 

          1. การบริหารการประชุมและการประสานงานด้วยเทคโนโลยี
          2. ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
          3. ประสานงานในการประเมินและสรรหาผู้บริหาร