รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 253 คน
 เดือนนี้ 2,522 คน
 ทั้งหมด 239,531 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 Untitled Document


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบเครื่อง iPad๒ รุ่น WiFi ความจุขนาด ๑๖ GB จำนวน ๒๐ เครื่อง และเครื่อง iPad๒ รุ่น WiFi+๓G ความจุขนาด ๓๒ GB จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒๑ เครื่อง จากบริษัท SVOA จำกัด (มหาชน) โดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบให้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

            ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
จะพ้นวาระการดำรงดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  วันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


-ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑          มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลกขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยโซล ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่อยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก ภายใต้นโยบาย 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2009 และเพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับทุกส่วนงานในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 3–7 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อศึกษาดูงานเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยโซลในการเตรียมการสู่การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          2. เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยโซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก 
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมพบผู้บริหาร  เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายแก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมชื่นชมอธิการบดีว่าเป็นผู้บริหารที่เก่ง มีความสามารถทำให้มหาวิทยาลัยบูรพามีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้เยี่ยมชมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และห้องทำงานของนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย


   

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พร้อมเจ้าหน้าที่ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๐๙
ชั้น ๒ อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี