รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

 
หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
  online 1 คน
 วันนี้ 114 คน
 เดือนนี้ 1,757 คน
 ทั้งหมด 363,295 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 สำนักงานสภาในประเทศ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร