รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 257 คน
 เดือนนี้ 2,526 คน
 ทั้งหมด 239,535 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 สำนักงานสภาในประเทศ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร