รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 265 คน
 เดือนนี้ 2,143 คน
 ทั้งหมด 376,552 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 Untitled Document

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 ตามรอบการประเมิน 2 ปี และ 4 ปี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (2 พ.ย. 63)


คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (26 ต.ค. 63)

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (20 ต.ค. 63)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (19 ต.ค. 63)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (19 ต.ค. 63)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (25 ก.ย. 63)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (21ก.ย. 63)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (8 มิ.ย. 63)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (28 พ.ค. 63)

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (29 เม.ย. 63)
 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (29 เม.ย. 63)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (9 เม.ย. 63)
 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (30 มี.ค. 63)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (18 มี.ค. 63)
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (11 ก.พ. 63)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (5 ก.พ. 63)


คณบดีคณะดนตรีและการแสดง (15 ม.ค. 63)
  
  
  
  
คณบดีคณะอัญมณี (11 ธ.ค. 62)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (25 พ.ย. 62)
  
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (9 ต.ค. 62)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (30 ก.ย. 62)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 ก.ย. 62)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26 มิ.ย. 62)
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (27 มี.ค. 62)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (16 ม.ค. 62)
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (15 ม.ค. 62)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (26 พ.ย. 61)
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (5 พ.ย. 61)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (31 ต.ค. 61)
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (29 ต.ค. 61)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 ต.ค. 61)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (26 ก.ย. 61)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (18 ก.ย. 61)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 ก.ย. 61)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (28 ส.ค. 61)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (6 มิ.ย. 61)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (30 พ.ค. 61)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (9 พ.ค. 61)
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (2 พ.ค. 61)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (10 เม.ย. 61)
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (10 เม.ย. 61)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (28 มี.ค. 61)
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (2 ก.พ. 61)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (30 ม.ค. 61)
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง (17 ม.ค. 61)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (19 ธ.ค. 60)
คณบดีคณะอัญมณี (6 ธ.ค. 60)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม (28 พ.ย. 60)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (28 พ.ย. 60)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (6 ต.ค. 60)
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (26 ก.ย. 60)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (28 ส.ค. 60)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (12 ก.ค. 60)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (22 มี.ค. 60)
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (14 มี.ค. 60)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (14 ธ.ค. 60)
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (14 ธ.ค. 60)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (25 พ.ย. 59)
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (25 พ.ย. 59)
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล(16 พ.ย. 59)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (16 พ.ย. 59)
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (10 ต.ค. 59)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (20 ก.ย. 59)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (20 ก.ย. 59)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (20 ก.ย. 59)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (30 ส.ค. 59)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (26 ก.ค. 59)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (16 พ.ค. 59)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (29 เม.ย. 59)
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (29 เม.ย. 59)
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (16 มี.ค. 59)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (16 มี.ค. 59)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (21 มี.ค. 59)
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (27 ม.ค. 59)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (15 ม.ค. 59)
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง (11 ม.ค. 59)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (14 ธ.ค. 58)
คณบดีคณะอัญมณี (17 พ.ย. 58)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (11 พ.ย. 58)
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (11 พ.ย. 58)
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (29 ก.ย. 58)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (29 ก.ย. 58)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (22 มิ.ย. 58)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (3 เม.ย. 58)
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (16 มี.ค. 58)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (16 มี.ค. 58)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (7 ม.ค. 58)
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (5 ม.ค. 58)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (14 พ.ย. 57)
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (13 พ.ย. 57)
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (8 ต.ค. 57)
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (3 ต.ค. 57)
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (3 ต.ค. 57)
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (26 ก.ย. 57)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (19 ก.ย. 57)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 ก.ย. 57)
 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (10 ก.ย. 57)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 พ.ค. 57)
 
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (1 พ.ค. 57)
 
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (22 เม.ย. 57)
 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (9 เม.ย. 57)
  
  
  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (24 มี.ค. 57)
  
  
  
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (24 มี.ค. 57)
  
  
  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (24 มี.ค. 57)
  
  
  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (30 ม.ค. 57)
  
  
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (13 ม.ค. 57)
  
  
คณบดีคณะอัญมณี (15 พ.ย. 56)
  
  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (13 พ.ย. 56)
  
  
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (13 พ.ย. 56)
1 
  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (12 พ.ย. 56)
  
  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (11 พ.ย. 56)
  
  
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (13 ก.ย. 56)
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (6 ก.ย. 56)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 ก.ย. 56)
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 ก.ย. 56)
  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (16 ส.ค. 56)
  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (6 มี.ค. 56)
 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (19 ก.พ. 56)
 
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (22 ม.ค. 56)
 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (12 ธ.ค. 55)
   
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (29 ต.ค. 55)
   
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (29 ต.ค. 55)
 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 ต.ค. 55)
   
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (17 ต.ค. 55)
 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร (17 ต.ค. 55)
 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (17 ต.ค. 55)
  
  
คณบดีคณะอัญมณี (11 ก.ย. 55)
  
  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (10 ก.ย. 55)
  
  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (3 ก.ย. 55)
  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (30 ส.ค. 55)
  
  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (27 ส.ค. 55)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (27 ส.ค. 55)
 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (20 ส.ค. 55)