ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 14 คน
 เดือนนี้ 2,026 คน
 ทั้งหมด 71,213 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 DataIndex.php 

รายงานการประชุมฉบับย่อ ในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 8/2562

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่งฯ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่งฯ แก้ไขรายชื่อรองอธิการบด


คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี(ยกเลิก)

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบด


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา


รวมคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถาบันภาษา ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๒ ก.ย. ๖๒)

         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดดีคณะคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (ที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๒)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (ที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๒)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๒)


ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ ก.ย. ๖๒
๑๓:๓๐ น
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓๐ ก.ย. ๖๒
๑๓:๓๐ น
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๙ ต.ค. ๖๒
๑๓:๓๐ น
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๒๕ พ.ย. ๖๒
๑๔:๐๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"