ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 4 คน
 วันนี้ 94 คน
 เดือนนี้ 1,200 คน
 ทั้งหมด 76,822 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 ตามรอบการประเมิน 2 ปี และ 4 ปี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (9 เม.ย. 57)
  
  
  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (24 มี.ค. 57)
  
  
  
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (24 มี.ค. 57)
  
  
  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (24 มี.ค. 57)
  
  
  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (30 ม.ค. 57)
  
  
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (13 ม.ค. 57)
  
  
คณบดีคณะอัญมณี (15 พ.ย. 56)
  
  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (13 พ.ย. 56)
  
  
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (13 พ.ย. 56)
1 
  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (12 พ.ย. 56)
  
  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (11 พ.ย. 56)
  
  
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (13 ก.ย. 56)
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (6 ก.ย. 56)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 ก.ย. 56)
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 ก.ย. 56)
  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (16 ส.ค. 56)
  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (6 มี.ค. 56)
 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (19 ก.พ. 56)
 
คณบดีคณะโลจิสติกส์ (22 ม.ค. 56)
 
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (12 ธ.ค. 55)
   
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว (29 ต.ค. 55)
   
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล (29 ต.ค. 55)
 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 ต.ค. 55)
   
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (17 ต.ค. 55)
 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร (17 ต.ค. 55)
 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (17 ต.ค. 55)
  
  
คณบดีคณะอัญมณี (11 ก.ย. 55)
  
  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (10 ก.ย. 55)
  
  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (3 ก.ย. 55)
  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (30 ส.ค. 55)
  
  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (27 ส.ค. 55)
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (27 ส.ค. 55)
 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (20 ส.ค. 55)