รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 265 คน
 เดือนนี้ 2,143 คน
 ทั้งหมด 376,552 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 Untitled Document
          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมภารกิจของนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย) ที่ได้ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาพนักงาน" เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาพนักงานได้รับทราบแนวนโยบายในการบริหารจัดการ และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสภาพนักงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบุรพา ครบ 66 ปี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และพบปะกับบุคลากรสำนักหอสมุด โดยมี อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ และนำชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด พื้นที่การให้บริการยืม-คืนหนังสือ ห้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้อง BUU Library Mini Studio สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยได้เยี่ยมชมตั้งแต่พื้นที่ให้บริการชั้น ๒ จนถึงชั้น ๗ และได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมนี้ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมของสำนักหอสมุดด้วย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาจะเยี่ยมชมและพบปะกับบุคลากรของส่วนงานอื่น ๆ ในโอกาสต่อไปวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อเวลา ๑๓:๓๐ น. นายกสภาฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ทั้งนี้นายกสภาฯ ได้นำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของส่วนงาน จากนั้นได้นำเสนอแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย ท่ามกลางปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดระบบการมี Think tank team การปลดล๊อคกฏกติกาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เป็นต้น จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นจากทีมบริหารรวมทั้งหัวหน้าส่วนงาน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
การส่งและรับมอบงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บรรยายพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษา ก้าวย่างและทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ น. เสวนา เรื่อง แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม ๙๒๒ ชั้น ๙ อาคาร ภปร ม.บูรพาเมื่อเวลา ๑๑:๓๐ น. ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร ม.บูรพา


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ


เมื่อเวลา ๑๑:๑๕ น. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ
พร้อมบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕


เมื่อเวลา ๐๘:๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร
ภาพข่าว https://www.gistda.or.th/main/th/node/4635

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เยี่ยมชม รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา และร่วมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา