ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 20 คน
 เดือนนี้ 1,354 คน
 ทั้งหมด 139,508 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document


ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ครบวาระ
รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิ.ย. 2563
14 มิ.ย. 2567
รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3 มิ.ย. 2562
2 มิ.ย. 2566
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
1 เม.ย. 2562
31 มี.ค. 2566
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   
ดร.ประทีป อูปแก้ว
รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 เม.ย. 2563
ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
24 ต.ค. 2563
23 ต.ค. 2567
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1 ต.ค. 2561
30 ก.ย 2565
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
1 พ.ค. 2563
30 เม.ย. 2567
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1 ส.ค. 2562
31 ก.ค. 2566
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
24 ต.ค. 2563
23 ต.ค. 2567
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง (2)
คณบดีคณะโลจิสติกส์
9 ม.ค. 2564
8 ม.ค. 2568
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (2)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7 เม.ย. 2561
6 เม.ย. 2565
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
16 มี.ค.2561
15 มี.ค.2565
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (2)
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
1 พ.ค. 2563
30 เม.ย. 2567
ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย (2)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
22 พ.ย. 2563
21 พ.ย. 2567
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ก.ย. 2560
31 ส.ค. 2564
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
23 ก.ย. 2561
22 ก.ย. 2565
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5 ต.ค. 2561
4  ต.ค. 2565
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
23 ก.ย. 2561
22 ก.ย.2565
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (2)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
9 ม.ค. 2564
8 ม.ค. 2568
ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
16 ธ.ค. 2562
15 ธ.ค. 2566
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
8 ก.พ.2561
7 ก.พ. 2565
รศ.ดร.ภัทราวดี มากม
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
5 ต.ค. 2561
4 ต.ค. 2565
ภญ.หญิง ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
1 ธ.ค. 2563
30 พ.ย. 2567
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
1 ก.พ. 2561
31 ม.ค. 2565
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
1 ส.ค. 2562
31 ก.ค. 2566
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
9 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2564
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (2)
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
16 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2565
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1 ต.ค. 2560
30 ก.ย. 2564
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
24 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2568
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
1 มิ.ย. 2563
31 พ.ค. 2567
อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
15  ม.ค. 2563
14 ม.ค. 2567
อ.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
16 ธ.ค. 2562
15 ธ.ค. 2566

    อยู่ระหว่างการสรรหาฯ
    รักษาการแทน