รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 255 คน
 เดือนนี้ 2,133 คน
 ทั้งหมด 376,542 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาดูงานสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำของ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา) พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ้เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการสำนักงานสภาสถาบัน ณ สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน) นางวันดี บุญยิ่ง (หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน) และบุคลากรของสำนักงานสภาสถาบัน ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานสภาสถาบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล (รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) และนายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และยังได้นำชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย