ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 10 คน
 เดือนนี้ 3,603 คน
 ทั้งหมด 116,466 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 
ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)


รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)


ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย

ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)

(ประวัติ)
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล


ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2555 - 21 พ.ค. 2557 และ
10 ม.ค. 2552 - 9 ม.ค. 2555

(ประวัติ)

นายมีชัย ฤชุพันธุ์


ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2550 - 9 ม.ค. 2552 และ
25 ม.ค. 2548 - 24 ม.ค. 2550 และ
25 ม.ค.พ.ศ.2546 - 24 ม.ค. 2548 และ
25 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546

รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล

ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2543 - 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
(ประวัติ)
นายอนันต์ อนันตกูล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 18 กันยายน 2543
(ประวัติ)
ดร.เกษม จาติกวณิช

ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
ดร.เสนาะ อูนากูล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536