รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 252 คน
 เดือนนี้ 2,130 คน
 ทั้งหมด 376,539 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 
รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ตั้งแต่ 25 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน
(ประวัติ)

ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2564
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)


รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)


ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย

ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)

(ประวัติ)

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล


ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2555 - 21 พ.ค. 2557 และ
10 ม.ค. 2552 - 9 ม.ค. 2555

(ประวัติ)

นายมีชัย ฤชุพันธุ์


ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2550 - 9 ม.ค. 2552 และ
25 ม.ค. 2548 - 24 ม.ค. 2550 และ
25 ม.ค.พ.ศ.2546 - 24 ม.ค. 2548 และ
25 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546

รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล

ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2543 - 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
(ประวัติ)


นายอนันต์ อนันตกูล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 18 กันยายน 2543


ดร.เกษม จาติกวณิช

ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542


ดร.เสนาะ อูนากูล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536