รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 130 คน
 เดือนนี้ 2,918 คน
 ทั้งหมด 367,569 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 Untitled Document

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานบริหารและธุรการ รวมตลอดทั้งรับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
          การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลได้

          - ทำหน้าที่และรับผิดชอบบริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและรับผิดชอบในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

          - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

          - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (Performance and Management Audit) ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และบุคคล ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย แล้วทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย

          - สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

          - ประสานงานในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

          - ประสานงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

          - ประสานงานในการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย

          - ประสานงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป

          - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   

       ข้อมูลจาก ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔