ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 56 คน
 เดือนนี้ 1,999 คน
 ทั้งหมด 88,177 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 DataIndex.php 

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒


ภาพประเมินคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพานิชยศาสตร์


รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2562


ภาพประเมินคณบดีคณะดนตรีและการแสดง


รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11/2562


ภาพประเมินผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภาฯ แห่งอื่นๆ

รายงานการประชุมฉบับย่อ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 10/2562


คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่งฯ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
คำสั่งฯ แก้ไขรายชื่อรองอธิการบด


คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี(ยกเลิก)

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา


รวมคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (11 ก.พ. 63)

        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
        - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (11 ก.พ. 63)

            - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร


ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (คำสั่งฯ)
๑๘ มี.ค. ๖๓
๑๓:๓๐ น.
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (คำสั่งฯ)
๓๐ มี.ค. ๖๓
๑๓:๓๐ น.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๙ เม.ย. ๖๓
๑๐:๐๐ น.
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (คำสั่งฯ)
๒๒ เม.ย. ๖๓
๐๙:๓๐ น.
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (คำสั่งฯ)
๒๓ เม.ย. ๖๓
๐๙:๓๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา" หรือ "ระเบียบและข้อบังคับ"