หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 3 คน
 วันนี้ 20 คน
 เดือนนี้ 2,584 คน
 ทั้งหมด 67,615 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Documentคำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่งฯ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่งฯ แก้ไขรายชื่อรองอธิการบด


คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี
คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ยกเลิก)

คำสั่งฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร


แบบคำรับรองการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอธิการบด


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา


รวมคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา


คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดดีคณะคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

          
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (๓๐ ก.ค. ๖๒)

          ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (๑ ก.ค. ๖๒)
          -
ดร.กฤษนัยน์  เจริญจิตร

         ประชาคมของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๔ มิ.ย. ๖๒)


         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๓๐ ก.ค. ๖๒)

          ใบสมัครพร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ แนวทางหรือแผนการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๒๔ มิ.ย. ๖๒)
          -
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์
          - ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์
         ประชาคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (๑๐ มิ.ย. ๖๒)


         - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (ที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๒)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๒)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๒)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ที่ ๐๖๖๑/๒๕๖๒)

ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๖ มิ.ย. ๖๒
๑๓:๓๐ น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔ ก.ย. ๖๒
๑๓:๓๐ น
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
๓๐ ก.ย. ๖๒
๑๓:๓๐ น
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๙ ต.ค. ๖๒
๑๓:๓๐ น


          ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(27 ธ.ค. 61)          แถลงข่าว ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๓ รายชื่อ (21 ธ.ค. 61)

          ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขข้อความในประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา(18 ธ.ค. 61)

          ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาใน ๔ ปี ข้างหน้าของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ

๑. ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
๒. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
๓. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
๔. ผศ.ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนท
๕. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
๖. ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
๗. รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
๘. รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู
๙. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
๑๐. รศ.ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ
๑๑. รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล

          
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสรรหาอธิการบดี ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ council@buu.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธ.ค. ๖๑

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ใน ๔ ปี ข้างหน้า (17 ธ.ค. 61)


          ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา (14 ธ.ค. 61)
          ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา(14 ธ.ค. 61)


          คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศฯ ที่ปรากฎ ดังนี้

         ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๒. แบบฟอร์มใบสมัคร/ส่วนงานเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

         ๓. ประวัติและผลงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

         ๔. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (๔ ปี)

         ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

         ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
         ๒. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๐๑)
         ๓. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๐๒)
         ๔. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากส่วนงาน (แบบ สอมบ.๐๓)
         ๕. (ตัวอย่าง) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๐๔)
         ๖. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือกจากส่วนงาน (แบบ สอมบ.๐๕)

         ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา


****************ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๔ ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖


(ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๔ ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๕ ง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๑


    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา (นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ)