หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 7 คน
 วันนี้ 67 คน
 เดือนนี้ 4,300 คน
 ทั้งหมด 24,345 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document

คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์
แนวทางหรือแผนการบริหารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
(20 ก.ย.61)
ประชาคมของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาและผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561

         
 
-
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (3 ก.ย. 61)
         
 - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (3 ก.ย. 61)
          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๖/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์
แนวทางหรือแผนการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
(17 ก.ย.61)
ประชาคมของคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ 17 - 24 กันยายน พ.ศ. 2561
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขชื่อผู้สมัครที่สะกดไม่ถูกต้อง (๓ ก.ย. 61)
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (31 ส.ค. 61)
         
 -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (31 ส.ค. 61)

          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์
แนวทางหรือแผนการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
(12 ก.ย.61)
ประชาคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (31 ส.ค. 61)
         
 -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (31 ส.ค. 61)
          
- ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ (31 ส.ค. 61)

          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์
แนวทางหรือแผนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
(24 ส.ค.61)
ประชาคมของคณะพยาบาลศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (10 ส.ค. 61)
          
- ระกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (10 ส.ค. 61)
          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ และการเข้ารับการสัมภาษณ์ (10 ส.ค. 61)

          -
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประวัติ ผลงาน เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์
แนวทางหรือแผนการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
(24 ส.ค.61)
ประชาคมของคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (council@buu.ac.th) ได้ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น (10 ส.ค. 61)
          - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ และการเข้ารับการสัมภาษณ์ (9 ส.ค. 61)

          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขวันพิจารณาข้อโต้แย้งของผู้สมัคร และวันประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังการวินิจฉัยข้อโต้แย้ง

          
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          -
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี


          ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
          ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช
          ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล
          ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ
          ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์
          ๕. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์
          ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์
          ๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา

      
ทั้งนี้ ขอให้บุคคลดังกล่าว รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมทั้งจับสลากลำดับการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. - ๐๙:๐๐ น. และแสดงวิสัยทัศน์ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๒๐๑ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ
      ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑          ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาใน ๔ ปี ข้างหน้าของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ

ผศ. ดร.บรรพต  วิรุณราชประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ศ. ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูลประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ผศ. นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ผศ. ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนทประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ดร.วศิน  ยุวนะเตมียประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ผศ. ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ
ดร.อาณัติ  ดีพัฒนาประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบายฯ

          
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสรรหาอธิการบดี ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ council@buu.ac.th ได้ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

          ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


          คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศฯ ที่แนบนี้

         ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๒. แบบฟอร์มใบสมัคร/ส่วนงานเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

         ๓. ประวัติและผลงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

         ๔. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (๔ ปี)

         ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

         ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

       - แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๑) ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น.

    
   - แบบบันทึกข้อความขอรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๒)

       - แบบบันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากส่วนงาน (แบบ สอมบ. ๐๓)

       - หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๔)

****************

ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของมหาวิทยาลัย

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐


สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

นายกสภามหาวิทยาลัยลาออกจากตำแหน่ง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๑)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ที่ ๐๘๓๐/๒๕๖๑)

ลำดับที่
หัวหน้าส่วนงาน
วันที่
เวลา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๘ ส.ค. ๖๑
๑๔:๐๐ น.
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘ ก.ย. ๖๑
๑๙:๓๐ น.
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๘ ก.ย. ๖๑
๑๓:๓๐ น
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๒๖ ก.ย. ๖๑
๐๙:๓๐ น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑ ต.ค. ๖๑
๑๓:๓๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ "ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา"
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๔ ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖


(ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๔ ง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๕ ง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

(ยกเลิก)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๑


    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา (นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ)