หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 113 คน
 เดือนนี้ 2,928 คน
 ทั้งหมด 49,472 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document
ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

             ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัย
  
                        >>> ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   สุวรรณกุล (ลาออกเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557)

             ประวัติอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
  
                        >>> ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย
(ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557)

             ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                          >>> รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด  มงคลกุล
                          >>> รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์
                          >>> นายจิระวี  เสมอวงษ์
                          >>> ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  จวงตระกูล
                          >>> นายธีระวัฒน์  อรุณธัญญะ
                          >>> ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ
                          >>> นายนิพนธ์  ฮะกีมี
                          >>> นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
                          >>> พลเอกวาภิรมย์  มนัสรังษี
                          >>> ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล
                          >>> ศาสตราจารย์สมศักดิ์  จักรไพวงศ์
                          >>> นายโอภาส  เขียววิชัย
       
             ประวัติประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
                          >>> นายเจริญ จุรีกานนท์

             ประวัตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
                          >>> ดร.สาธิต ปิติวรา

  
           ประวัติผู้รักษาการแทนอธิการบดี
                          >>> ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย

  
           ประวัติประธานสภาพนักงาน
                          >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2557)
  
                        >>> นายครรชิต ดอกไม้คลี่ (ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557)

  
           ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน
                          >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์
(ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557)
  
                        >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ (ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2557)

  
           ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์
                          >>> รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย

  
           ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
                          >>> นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ

  
           ประวัติเลขานุการ
                          >>>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

  
           ประวัติผู้ช่วยเลขานุการ

                          >>> นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท