หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ คน
 เดือนนี้ 81493 คน
 ทั้งหมด 1991529 คน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 0-3810-2222 ต่อ 2176-2177
โทรสาร 0-3810-2177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3810-2222 ต่อ 2177 โทรสาร 0-3810-2177
 ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี


          มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลกขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยโซล ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่อยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก ภายใต้นโยบาย 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2009 และเพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับทุกส่วนงานในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 3–7 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อศึกษาดูงานเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยโซลในการเตรียมการสู่การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          2. เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก
          4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและความคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยโซลในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันสู่เวทีโลก