ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 5 คน
 วันนี้ 56 คน
 เดือนนี้ 1,697 คน
 ทั้งหมด 80,881 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2562
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  ทูลถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พระจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา) ปี 2562
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2562
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปี 2562
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2562
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันภาษา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถาบันภาษา ปี 2562
8ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ปี 2562
9ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ปี 2562
10ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปี 2562
11ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2562
12ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี 2562