ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 7 คน
 วันนี้ 69 คน
 เดือนนี้ 1,710 คน
 ทั้งหมด 80,894 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์สุนันทา โอศิริ) ปี 2562
2คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จิตติมา เจริญพานิช) ปี 2562
3คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
4คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
5คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2562
6คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา (นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี) ปี 2562
7คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี) ปี 2562
8คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
9คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
10คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและกลไกในการบริหารงาน บริหารการเงินและงบประมาณ ของคณะแพทยศาสตร์ ปี 2562
11คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2562
12คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล) ปี 2562
13คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประเภทหัวหน้าส่วนงาน (ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี) ปี 2562
14คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี (นายเสถียร ปุรณะวิทย์) ปี 2562
15คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
16คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์) ปี 2562
17คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร) ปี 2562
18คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
19คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
20คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
21คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2562
22คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
23คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี ปี 2562
24คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปี 2562
25คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2562
26คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แก้ไขรายชื่อรองอธิการบดี ปี 2562
27คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปี 2562
28คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปี 2562
29คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา (เพิมเติม) ปี 2562
30คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
31คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล) ปี 2562
32คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2562
33คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ปี 2562
34คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
35คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง (ผศ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช) ปี 2562
36คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์) ปี 2562
37คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
38คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ปี 2562