รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 265 คน
 เดือนนี้ 2,143 คน
 ทั้งหมด 376,552 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2567
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2)
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย วิทยาลัยนานาชาติ
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย การลา และการชดใช้ทุน
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ.2567
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พ.ศ.2567
6ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๗
7ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๗
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการสมนาคุณแก่ผู้อุปการะและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๗
11ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษา สำหรับนิสิตไร้สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗