รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

 
หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
  online 1 คน
 วันนี้ 113 คน
 เดือนนี้ 1,756 คน
 ทั้งหมด 363,294 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2567
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ.2567
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พ.ศ.2567
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๗
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๗
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
7ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการสมนาคุณแก่ผู้อุปการะและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๗
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษา สำหรับนิสิตไร้สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗