ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 172 คน
 เดือนนี้ 2,274 คน
 ทั้งหมด 130,491 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคารห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
6ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
7ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๓
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๖๓
13ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
14ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
15ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับสำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผิดสัญญาการเป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
16ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
19ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
20ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓
21ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
22ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
23ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
24ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
25ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
26ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
27ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
28ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
29ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓
30ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
31ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
32ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
33ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
34ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
35ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๓
36ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
37ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓
38ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
39ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
40ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
41ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
42ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
43ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
44ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓
45ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ. ๒๕๖๓
46ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓
47ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
48ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๓
49ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
50ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
51ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๓
52ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
53ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
54ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
55ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
56ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
57ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
58ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
59ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓