รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

- วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ กิจกรรม "นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาพนักงาน"

หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 173 คน
 เดือนนี้ 3,948 คน
 ทั้งหมด 167,655 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๔
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
6ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๔
13ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
14ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการได้มา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔
15ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
16ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
19ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
20ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
21ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔
22ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
23ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
24ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
25ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
26ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
27ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
28ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
29ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
30ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
31ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔
32ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
33ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔