รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 3 คน
 วันนี้ 133 คน
 เดือนนี้ 2,558 คน
 ทั้งหมด 203,198 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งวิชาชีพในระดับสูงขึ้นของอาจารย์โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการสำหรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๕
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน (Return on Investment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) พ.ศ. ๒๕๖๕
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
13ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
14ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕
15ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
16ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
19ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565
20ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565
21ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565