รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 238 คน
 เดือนนี้ 5,235 คน
 ทั้งหมด 220,067 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และพื้นที่ ภายในและภายนอก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารการเงินของการดำเนินงาน ในลักษณะโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๕
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยสถาบันขงจื่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
13ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
14ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
15ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
16ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
19ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565
20ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลา และการชดใช้ทุน พ.ศ. 2565
21ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565
22ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565
23ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565
24ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
25ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
26ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
27ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
28ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕
29ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
30ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
31ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
32ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน (Return on Investment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) พ.ศ. ๒๕๖๕
33ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
34ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๕
35ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕
36ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
37ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการสำหรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
38ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)
39ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งวิชาชีพในระดับสูงขึ้นของอาจารย์โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" พ.ศ. ๒๕๖๕
40ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
41ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕