ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 110 คน
 เดือนนี้ 2,676 คน
 ทั้งหมด 123,457 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2563
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์) ปี 2563
2คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปี 2563
3คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ปี 2563
4คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
5คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายอภิสิทธิ์ บุญแก้ว) ปี 2563
6คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563
7คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
8คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์) ปี 2563
9คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (จำนวน ๔ คน) ปี 2563
10คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ูภูสิต กุลเกษม) ปี 2563
11คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2563
12คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร) ปี 2563
13คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2563
14คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยสำหรับงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปี 2563
15คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง) ปี 2563
16คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2563
17คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แก้ไขคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ปี 2563
18คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี (รศ.สุกัญญา บูรณเดชาชัย) ปี 2563
19คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
20คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
21คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
22คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
23คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
24คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2563
25คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2563
26คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2563
27คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2563
28คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แก้ไขคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2563
29คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ปี 2563
30คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี ปี 2563
31คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2563
32คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  ยกเลิกคำสั่งฯ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในกรรมการสภาวิชาการ ปี 2563
33คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
34คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ (๔ ปี) ปี 2563
35คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ธีรพงษ์ บัวหล้า) ปี 2563
36คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (นายสราวุธ ศิริวงศ์) ปี 2563
37คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.วศิน ยุวนะเตมีย์) ปี 2563
38คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
39คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563
40คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ปี 2563
41คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563
42คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายเมธิน ศรีสวัสดิ์) ปี 2563
43คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
44คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
45คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบติงานของอธิการบดี ปี 2563
46คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2563
47คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
48คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
49คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563
50คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความจำเป็นและแนวทางการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2563