รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

- วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ กิจกรรม "นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาพนักงาน"

หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 65 คน
 เดือนนี้ 2,171 คน
 ทั้งหมด 158,471 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปี 2564
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2564
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2564
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2564
7คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2564
8คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ปี 2564
9คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2564
10คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ปี 2564
11คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
12คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
13คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปี 2564
14คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2564
15คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2564
16คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
17คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปี 2564
18คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
19คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
20คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDCO) ปี 2564
21คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการ ปี 2564