รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

 
หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
  online 1 คน
 วันนี้ 40 คน
 เดือนนี้ 438 คน
 ทั้งหมด 358,107 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2567
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2567
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2567
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2567
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567