รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

- วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ กิจกรรม "นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาพนักงาน"

หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 173 คน
 เดือนนี้ 3,948 คน
 ทั้งหมด 167,655 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปี 2564
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2564
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2564
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2564
7คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2564
8คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ปี 2564
9คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2564
10คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ปี 2564
11คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
12คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
13คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปี 2564
14คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2564
15คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2564
16คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
17คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปี 2564
18คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
19คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
20คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDCO) ปี 2564
21คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการ ปี 2564
22คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งโฆษกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
23คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโฆษกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
24คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2564
25คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2564
26คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.สวามินี ธีระวุฒิ) ปี 2564
27คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปี 2564
28คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (ผศ.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค)     มีคำสั่งฯ แก้ไขข้อความในคำสั่งแต่งตั้งฯ    ปี 2564
29คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย (ผศ.สวามินี ธีระวุฒิ) ปี 2564
30คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ปี 2564
31คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
32คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
33คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร) ปี 2564
34คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ. ว่าที่ ร.ต.รณชัย รัตนเศรษฐ) ปี 2564
35คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2564
36คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564