รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 259 คน
 เดือนนี้ 2,137 คน
 ทั้งหมด 376,546 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2567
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ประเภทหัวหน้าส่วนงาน ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพ่ ปี 2567
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปี 2567
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปี 2567
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี ปี 2567
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปี 2567
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบการประเมินรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปี 2567
7คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ปี 2567
8คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
9คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ปี 2567
10คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
11คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2567
12คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วยงาน ปี 2567
13คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2567
14คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2567
15คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
16คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2567
17คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567
18คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2567