รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 238 คน
 เดือนนี้ 5,235 คน
 ทั้งหมด 220,067 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  คณะกรรมการกองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ปี 2565
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับงวดบัญชีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ปี 2565
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ปี 2565
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ปี 2565
7คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน แทนตำแหน่งที่่ว่างลง ปี 2565
8คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ปี 2565
9คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทหัวหน้าส่วนงนตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2565
10คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (รศ.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค) ปี 2565
11คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ปี 2565
12คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ปี 2565
13คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์) ปี 2565
14คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี พิมาพันธุ์ศรี) ปี 2565
15คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล) ปี 2565
16คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (นายบัลลังก์ เนื่องแสง) ปี 2565
17คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล) ปี 2565
18คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( (ผศ.พรชัย จูลเมตต์) ปี 2565
19คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำนำหน้าชื่อผู้ช่วยเลขานุการ และเปลี่ยนแปลงผู้ช่วย เลขานุการ ในคณะกรรมการธรรมภิบาลและจริยธรรม ปี 2565
20คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ประเภทรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2565
21คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
22คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2565
23คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 ปี 2565
24คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 ปี 2565
25คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปี 2565
26คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ปี 2565
27คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
28คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปี 2565
29คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2565
30คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ปี 2565
31คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565
32คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ ปี 2565
33คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
34คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
35คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
36คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
37คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลับูรพา ปี 2565
38คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ประเภทหัวหน้าส่วนงาน ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปี 2565
39คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2565
40คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2565
41คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
42คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ปี 2565
43คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
44คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
45คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งประธาน กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ปี 2565
46คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
47คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์)     มีคำสั่งฯ แก้ไขข้อความในคำสั่งแต่งตั้งฯ ปี 2565
48คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศืจตุรภัทร) ปี 2565
49คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยสำหรับงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน) ปี 2565
50คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง (พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์) ปี 2565