รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 228 คน
 เดือนนี้ 2,497 คน
 ทั้งหมด 239,506 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2566
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกำหนดนโยบายการลงทุน ปี 2566
2คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี) ปี 2566
3คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (รศ.สุวรรณา รัศมีขวัญ) ปี 2566
4คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนงาน หน่วยงาน และงาน ปี 2566
5คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาเขตสระแก้ว ปี 2566
6คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ในลำดับที่ 5 ปี 2566
7คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2566
8คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2566
9คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2566
10คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2566