รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 257 คน
 เดือนนี้ 2,526 คน
 ทั้งหมด 239,535 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 Untitled Document

สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

นายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
(ประวัติ)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
(ประวัติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร
เหล่าธรรมทัศน์

(ประวัติ)
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
(ประวัติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์

(ประวัติ)
นายบัณฑูร สุภัควณิช
(ประวัติ)
นายมนูญ สรรค์คุณากร
(ประวัติ)
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ประวัติ)
นายสมโภชน์ อาหุนัย
(ประวัติ)
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
(ประวัติ)
ดร.อภิชาต ทองอยู่
(ประวัติ)
 
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย
(ประวัติ)
นายพิรุณ  ลายสมิต
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565
(ประวัติ)
นายทรงศัก สายเชื้อ*
(ประวัติ)
*ลาออกตั้งวันที่ 25 กันยายน 2564
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย**
(ประวัติ)
**ลาออกตั้งวันที่ 15 กันยายน 2565

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี

(ประวัติ)
นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

(ประวัติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ประธานสภาพนักงาน

(ประวัติ)
นายนฤดม พิสิษฐเกษม
นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา

(ประวัติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงาน
ซึ่งมิใช่คณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
(ประวัติ)
นางสาววรรณา แนบเชย
(ประวัติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

(ประวัติ)

เลขานุการ
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย