รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 265 คน
 เดือนนี้ 2,143 คน
 ทั้งหมด 376,552 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


 Untitled Document

สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

นายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
(ประวัติ)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
(ประวัติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร
เหล่าธรรมทัศน์

(ประวัติ)
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
(ประวัติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์

(ประวัติ)
นายบัณฑูร สุภัควณิช
(ประวัติ)
นายมนูญ สรรค์คุณากร
(ประวัติ)
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
(ประวัติ)
นายสมโภชน์ อาหุนัย
(ประวัติ)
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
(ประวัติ)
ดร.อภิชาต ทองอยู่
(ประวัติ)
 
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย
(ประวัติ)
นายพิรุณ  ลายสมิต
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565
(ประวัติ)
นายทรงศัก สายเชื้อ
(ประวัติ)
ลาออกตั้งวันที่ 25 กันยายน 2564
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
(ประวัติ)
ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี

(ประวัติ)
นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

(ประวัติ)
รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ประธานสภาพนักงาน

(ประวัติ)
นายนฤดม พิสิษฐเกษม
นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา

(ประวัติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงาน
ซึ่งมิใช่คณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
(ประวัติ)
ลาออกตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566

นางสาววรรณา แนบเชย
(ประวัติ)

ผู้ช่วยศาสตราจาร นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี
พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

(ประวัติ)
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขานุการ
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย