ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
 

  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก

     
  ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
     
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
     
  ประกาศมหาวิทยาลัย/ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย ละแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย
     
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การจัดส่งข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

     
  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง อธิการบดี และปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไข เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)

    รายงานสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารฯ
    รายงานสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๗

   ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๖๗-๑๐๑)
   แบบประวัติและผลงานผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๖๗-๑๐๒)
   วิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบาย แผนการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ใน ๙ ปีข้างหน้า
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ 
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง กำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๗

  
แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๑)
  
ตัวอย่างบันทึกข้อความการรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๒)
  
ตัวอย่างบันทึกข้อความการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จากส่วนงาน (แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๓)
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง กำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
     
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๗

   เกณฑ์การประเมินผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
     
  คำสั่งแต่งตั้ง
     
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพ
     
     
  แบบฟอร์ม / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
  แบบ สอมบ.๖๗- ๑๐๑
  แบบ สอมบ.๖๗- ๑๐๒
  เอกสารเสนอวิสัยทัศน์
  แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๑
  แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๒
  แบบ สอมบ.๖๗-๒๐๓