หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 117 คน
 เดือนนี้ 2,663 คน
 ทั้งหมด 2,694 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นหาคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 2561
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (นายสัญห์ไชญ์ เอื้อศิลป์) ปี 2561
2คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี (ผศ.อานนท์ วงษ์แก้ว) ปี 2561
3คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี (ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล) ปี 2561
4คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.เอกรัฐ ศรีสุข) ปี 2561
5คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ศ.สุชาติ เถาทอง) ปี 2561
6คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2561
7คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร) ปี 2561
8คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2561
9คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี (ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล) ปี 2561
10คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี (ผศ.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ปี 2561
11คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2561
12คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มเติม (ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล) ปี 2561
13คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รศ.มยุรี ตันติสิระ) ปี 2561
14คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (นายวศิน ยุวนะเตมีย์) ปี 2561