หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 7 คน
 วันนี้ 63 คน
 เดือนนี้ 3,062 คน
 ทั้งหมด 33,533 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2561
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2561
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2561
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2561
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี 2561
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2561
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปี 2561
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี 2561
8ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี 2561
9ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี 2561