หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 2 คน
 วันนี้ คน
 เดือนนี้ 167554 คน
 ทั้งหมด 1991529 คน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 0-3810-2222 ต่อ 2176-2177
โทรสาร 0-3810-2177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3810-2222 ต่อ 2177 โทรสาร 0-3810-2177
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2560
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล พ.ศ. ๒๕๖๐
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐