ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 14 คน
 เดือนนี้ 2,026 คน
 ทั้งหมด 71,213 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒        ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
2ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
3ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒
4ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
6ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๒
7ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๖๒
11ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
13ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
14ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยายห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสถานที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
15ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
16ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๒
19ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของทุกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
20ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
21ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
22ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริการกายภาพบำบัดและอัตราค่าบริการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
23ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
24ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการแสดง (PA๑) ห้องปฏิบัติการดนตรี (PA๒) และอุปกรณ์ต่าง ๆ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
25ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
26ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
27ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
28ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
29ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
30ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
31ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
32ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
33ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
34ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย
35ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
36ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
37ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
38ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒