หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
       ส่วนงาน
บุคลากร
WebBoard รับข้อเสนอแนะ  online 1 คน
 วันนี้ 15 คน
 เดือนนี้ 2,357 คน
 ทั้งหมด 41,150 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ค้นหาระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วย ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งานระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑
5ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
6ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
7ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
8ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
9ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
10ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
11ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
12ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
13ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
14ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
15ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
16ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑
17ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสายรัดข้อมือเพื่อแสดง ตัวตนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
18ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยระบบและกลไกการกำกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑
19ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
20ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
21ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑
22ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคาชุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
23ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
24ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
25ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
26ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
27ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
28ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
29ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
30ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
31ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
32ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
33ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับ นิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
34ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
35ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยสถาบันขงจื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑
36ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
37ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านพักมหาวิทยาลัยบูรพา หมู่บ้านบูรพาวิลเลจ พ.ศ. ๒๕๖๑
38ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๑
39ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
40ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
41ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
42ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะประจำ พ.ศ. ๒๕๖๑
43ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
44ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
45ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล พ.ศ. ๒๕๖๑
46ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
47ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
48ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
49ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑