รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 240 คน
 เดือนนี้ 2,509 คน
 ทั้งหมด 239,518 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC

คำชี้แจง
      ในส่วนของปริญญากิตติมศักดิ์จะมีข้อมูลคำประกาศเกียรติคุณซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นประเภท acrobat ทั้งหมด ซึ่งในเครื่องของท่านจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม Acrobat Rader เพื่อใช้ในการอ่านข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ถ้าหากเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สามารถ Download ได้เลยที่นี้
 ====>ดูข้อมูลปกติ<====

ค้นหาชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา

พระบรมวงศานุวงศ์
พระนาม / นาม
ชื่อปริญญา
ปีการศึกษา
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2536
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวาริชศาสตร์
2534
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาชุมชน
2538
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2539
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2542
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
2546
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2549
ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2550
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2535
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2543
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
2546
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
2547
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2555
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2534
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2544
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2545
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาจีน
2546
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2548
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2558
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
2537
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2548
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2535
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
2548
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2562
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2562
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2539
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2545
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2550
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2538
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2560

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระนาม / นาม
ชื่อปริญญา
ปีการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรี
2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2561
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สขาวิชาดนตรี
2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
2561
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
2559
ปรัญชาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2559
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาปรัชญา
2557
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
2557
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
2557
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
2554
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2553
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2553
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2553
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
2552
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
2552
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2551
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2551
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2551
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
2551
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
2551
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2548
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2548
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2545
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2545
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2544
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2544
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2544
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
2543
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2543
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
2543
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2542
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2542
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2542
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2541
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2541
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2541
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
2541
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2540
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาจิตรกรรม
2540
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2539
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2539
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2539
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2539
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2538
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2538
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2538
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐศาสตร์
2537
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2537
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2537
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2537
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2537
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2536
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
2536
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารการศึกษา
2536
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารการศึกษา
2536
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐศาสตร์
2535