รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
ผลการดำเนินงานของสภาฯ
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้  online 2 คน
 วันนี้ 224 คน
 เดือนนี้ 2,493 คน
 ทั้งหมด 239,502 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2566
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การลาออกจากตแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ธณัฏฐ์ตฤณ บุนนาค) ปี 2566
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ปี 2566
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ปี 2566
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2566
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2566
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายเตช บุนนาค) ปี 2566