ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 171 คน
 เดือนนี้ 2,273 คน
 ทั้งหมด 130,490 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปี 2563
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 2563
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี 2563
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2563
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ปี 2563
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปี 2563
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี 2563
8ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2563
9ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะโลจิสติกส์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะโลจิสติกส์ ปี 2563
10ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2563