รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

- วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ กิจกรรม "นายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาพนักงาน"

หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 172 คน
 เดือนนี้ 3,947 คน
 ทั้งหมด 167,654 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2564
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การนำ คู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ปี 2564
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี 2564
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2564
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การยกเลิกการสมทบของมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะอัญมณี ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะอัญมณี ปี 2564
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะสหเวชศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ปี 2564
8ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะดนตรีและการแสดง ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะดนตรีและการแสดง ปี 2564
9ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  แนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 ปี 2564
10ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ปี 2564
11ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การนำคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) มาใช้ในการติดตาม แลประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ปี 2564
12ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2564
13ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2564