รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 2 คน
 วันนี้ 238 คน
 เดือนนี้ 5,235 คน
 ทั้งหมด 220,067 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 ระบบค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปี 
= เปิดไฟล์ข้อมูล = ยกเลิกไม่ใช้งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ลำดับที่ เรื่อง ข้อมูล
1ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะบริหารธรุกิจ ปี 2565
2ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  ทูลถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ปี 2565
3ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน ปี 2565
4ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2565
5ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปี 2565
6ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2565
7ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2565
8ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เป้าหมายการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2565
9ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565