ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์

หน้าแรก
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 24 คน
 เดือนนี้ 1,358 คน
 ทั้งหมด 139,512 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@buu.ac.th


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177
 Untitled Document
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕
     
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑