รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย


ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์


หน้าแรก
พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา พ.ศ. 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกก.ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
        คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
        (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้า
      ส่วนงาน
กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
      
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ  online 1 คน
 วันนี้ 63 คน
 เดือนนี้ 4,717 คน
 ทั้งหมด 219,549 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 Untitled Document
ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑