สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)
         
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา    
       
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย    
    ประวัติ    
         
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา    
       
    ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข    
    ประวัติ    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
นายบัณฑูร สุภัควณิช นายมนูญ สรรค์คุณากร นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ประวัติ ประวัติ   ประวัติ
นายสมโภชน์ อาหุนัย นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ดร.อภิชาต ทองอยู่
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ นายพิรุณ  ลายสมิต นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ประวัติ ประวัติ   ประวัติ
  ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2565   ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2566
       
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ดร.เจริญ ชินวานิชเจริญ นายนฤดม พิสิษฐเกษม
ประวัติ ประวัติ ประวัติ ประวัติ
    ตั้งแต่ ธันวาคม 2566  
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงาน ซึ่งมิใช่คณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง นางสาวกชนุช เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567
    เลขานุการ    
   
   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย *ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 67
   
         
       
   

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
*ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 67

   
         
       
   

นายศิพันธ์ หอมระรื่น
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   
         

สถิติการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับ

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

ปี ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๗

มา

ไม่มา

มา

ไม่มา

รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย

นายกสภามหาวิทยาลัย

๑๒

 

 

ศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๑๑

 

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒

 

 

ศาสตราจารย์อัญญา  ขันธวิทย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒

 

 

นายกอบชัย   สังสิทธิสวัสดิ์
เริ่ม ๒๒ เม.ย. ๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

นายพิรุณ  ลายสมิต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑

 

นายสิงห์ชัย  ทนินซ้อน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ  สรรค์คุณากร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๐

รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒

 

๑๑

นายศานิตย์  นาคสุขศรี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒

 

 

๑๒

นายบัณฑูร  สุภัควณิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑

 

๑๓

นายสมโภชน์  อาหุนัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑

 

๑๔

นายอภิชาต  ทองอยู่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

๑๕

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒

 

 

๑๖

นายอดิศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๑๑

 

๑๗

นายนฤดม  พิสิษฐเกษม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

 

๑๒

๑๘

รองศาสตราจารย์รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ
(๒๙ ก.ย.๖๐- ๒๘ ก.ย.๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประธานสภาพนักงาน

 

 

 

๑๙

นางสาววรรณา   แนบเชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประเภทผู้แทนพนักงาน ซึ่งมิใช่คณาจารย์

 

 

 

๑๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(เริ่ม ๒๒ เม.ย.๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน

 

 

๒๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง
(เริ่ม ๑๖ ก.ย.๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประเภทผู้แทนคณาจารย์

 

 

๒๐

ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจริญ
(เริ่ม ๒๑ ต.ค.๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประธานสภาพนักงาน

 

 

๒๑

นางสาวกชนุช  เจริญผล
(เริ่ม ๒๖ ธค.๖๖)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ประเภทผู้แทนพนักงาน ซึ่งมิใช่คณาจารย์

 

 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2334/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0686/2560 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐