สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)
         
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา    
       
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย    
    ประวัติ    
         
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา    
       
    ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข    
    ประวัติ    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
         
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
นายบัณฑูร สุภัควณิช นายมนูญ สรรค์คุณากร นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ประวัติ ประวัติ   ประวัติ
นายสมโภชน์ อาหุนัย นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ดร.อภิชาต ทองอยู่
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ นายพิรุณ  ลายสมิต นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ประวัติ ประวัติ   ประวัติ
       
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง
อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ดร.เจริญ ชินวานิชเจริญ นายนฤดม พิสิษฐเกษม
ประวัติ ประวัติ ประวัติ ประวัติ
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงาน ซึ่งมิใช่คณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง นางสาวกชนุช เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจาร นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
    เลขานุการ    
         
       
    ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย